Davant de les mobilitzacions del proper diumenge 24 de novembre

Davant de les mobilitzacions del proper diumenge 24 de novembre

Convocatòria: Diumenge 24 de novembre a les 12h a Jardinets de Gràcia (Pg. de Gràcia cantonada Diagonal)

El PCPC saluda la intensificació de la mobilització de cada cop més amplis sectors populars davant l’avenç de la misèria i la destrucció de les condicions de tre ball i de vida de cada cop més sectors del poble treballador.
Els/les comunistes entenem que aquesta dinàmica mobilitzadora tiene que ad quirir un caràcter sostingut i dotar-se d’un calendari unificat, de direc ció classista i d’objectius clars.

Un Pla d’Inversions europeu front a l’austeritat i la devaluació interna no és la alternativa de la classe obrera.

Un model de desenvolupament econòmic sostenible com el que proposa la Confederació Europea de Sindicats és impossible en el capitalisme en des composició. El que la CES considera un fracàs de les polítiques d’austeritat de la Troika és en realitat una ex­pressió de l’esgotament del sistema capitalista que mor matant, des truint forces productives i redu ïnt a la misèria a la classe obrera i al conjunt del poble treballador. No es tracta d’una gestió equivocada o ineficaç, sinó de la despulla planificada i organitzada a la classe obrera per a recu perar els beneficis dels monopolis. Sol·licitar als organismes europeus una gestió de la crisi capitalista fa vorable a les necessitats populars és desconèixer o ocultar el caràcter i na turalesa de la UE com a eina dels monopolis per a organitzar aquesta des pulla i guanyar la seva guerra de classes contra el poble treballador.

La gestió “bona” de la crisi capita lista sense sortir del capitalisme és una il·lu sió i un engany.

Les posicions que consideren la possi bilitat d’un altre model capitalista més productiu i amb major justícia distri butiva, una UE més social i un capita lisme més humà, que promouen el pacte, la pau i la cohesió social amb l’enemic de classe “en benefici de l’economia”, no són les posicions de la classe treballadora, sinó que les desar men i les porten a la derrota.

No hi ha un altre capitalisme possible. Els/les treballadors/es hem d’aprendre de la nostra experiència i de la nostra història.

L’experiència ens ensenya que cap gestió capitalista de la crisi, ni la neoliberal ni la socialdemòcrata, ni la dels seus recanvis que preparen per a futures confrontacions electorals, han garantit de forma duradora al poble treballador plena ocupació, pro tecció social, sanitat i educació gratuïtes I de qualitat, una vida digna, un futur pels fills/es de la classe obrera.

Les úniques experiències històriques que van donar solució duradora als grans problemes i aspiracions de la classe obrera, de la dona treballadora, de la joventut obrera i popular, van ser les experiències de construcció socialis ta portades a terme per la classe obrera revolucionària constituïda com a classe en el Poder.

La nostra alternativa és construir el fron t obrer unit, classista i combatiu, que sota la seva pròpia direcció i consig nes pròpies treballi per fer fora a la classe en el poder y no sols al partit en el govern, no per a millorar la gestió del capitalisme sinó para acabar amb el capitalisme; no per a regenerar la dictadura burgesa sinó per trencar amb les unions imperialistes, sortir de la UE, de l’Euro i l’OTAN; nacionalitzar y col·locar sota control obrer tots els sectors estratègics de la produc ció i l’economia en el marco de una economia planificada al servei de les necessitats populars, construir el socialisme i el comunisme, la única sortida pràctica i realista a la crisi ca pitalista.

Cridem als treballadors i treba lladores a agrupar-se en estructures classistes i unitàries, a formar, a cada centre de treball, a cada barri obre r castigat per l’atur i la crisi, Co mitès per la Unitat Obrera.

Cridem a les treballadores i als treballadors, a la classe obrera aturada, als estudiants, a incorporar-se a las files del Partit i la Joventut Comu nista.

 

 

PER LA SORTIDA DE LA UNIÓ EUROPEA, L’EURO I L’OTAN 
PEL PODER OBRER PEL SOCIALISME I EL COMUNISME